Forebyggende miljøvennlig desinfeksjon mot legionella – som lever opp til EUs krav

De siste årene har EU skjerpet kravene til eiendomsforvaltere for å hindre spredning av legionella, og i dag må alle eiendomsforvaltere sette inn preventive tiltak mot bakterieangrep for å oppfylle kravene. Det er altså ikke lenger nok å bare kontrollere vanntemperaturen og deretter sette inn tiltak etter at man har konstatert legionellautbrudd. Anolytechs unike system virker forebyggende ved å kontinuerlig tilføre små doser av det miljøvennlige desinfeksjonsmiddelet AnoDes i vannet. Ved å installere Anolytechs system i eiendommen garanteres både et bakteriefritt vann og overholdelse av EUs regler.

Bakteriefrie og trygge vannsystemer

Å kunne garantere et bakteriefritt vann er et grunnleggende krav i en eiendom. Hotell-, spa- og restaurantgjester skal trygt kunne drikke og bruke vannet i eiendommen uten risiko for å få i seg skadelige og usunne bakterier. Men selv om det innkommende vannet er av høy kvalitet, er det ingen garantier for at vannet ikke kan kontamineres i eiendommen og spre farlig smitte videre. Legionellabakterier kan blant annet forårsake legionærsykdom, som er en alvorlig form for lungebetennelse. Bakteriene spres til lungene via vanndamp, dvs. når vannstråler slås i stykker i f.eks. dusjhoder, boblebad, luftblandere på vannkraner m.m.  Anolytechs miljøvennlige system desinfiserer vannet kontinuerlig som et forebyggende tiltak, og skaper dermed trygghet for mennesker i alle miljøer der det brukes vann.

Dusj og bad

Bassenger, spamiljøer og dusjrom er rom som ofte inneholder mye vanndamp. Ved å kontinuerlig dosere AnoDes i vannet, garanterer man at det ikke spres legionellabakterier på anlegget og i dusjene på hotellrommene. AnoDes i systemet gjør også at man ikke trenger å bytte dusjhodene like ofte.

     Anolytechs system erstatter desinfeksjon med tradisjonelle kjemikalier som klor og syre. I stedet bruker man kun vann, salt og strøm til å desinfisere vannet.

     Med Anolytechs miljøvennlige system slipper personalet å håndtere farlige kjemikalier, noe som også bidrar til redusert bruk av kjemikalier i tråd med de globale bærekraftsmålene i Agenda 2030.

Kjøkken og restaurant

Med AnoDes I vannet kan vi garantere at det ikke spres skadelige bakterier ved skylling av salater og andre matvarer. Egenprodusert is risikerer heller ikke å inneholde skadelige bakterier, og isbitmaskinen trenger ikke desinfiseres like ofte – noe som sparer mye arbeidstid for kjøkkenpersonalet, som også slipper å håndtere kjemikalier.

Skjerpede regler rundt Legionella i EU

WHO har klassifisert Europa som et problemområde for legionella, noe som har fått EU til å skjerpe reglene for hvordan bakteriene skal bekjempes.

     Tidligere var det nok at eiendomsforvalteren regelmessig utførte egenkontroller for å oppfylle reglene. Mange kontroller ble imidlertid ikke utført ofte nok, noe som førte til at tiltakene ble satt inn for sent. Rent juridisk er det ikke lenger tilstrekkelig å regelmessig måle vanntemperaturen i varmtvannsberedere /VVC.

     I dag kreves det at eiendomsforvalteren jobber preventivt for å hindre smitteutbrudd i det hele tatt, samt at det finnes forhåndsbestemte planer for tiltak hvis det likevel skulle oppstå et smitteutbrudd. De skjerpede reglene er en del av det nye drikkevannsdirektivet, i kombinasjon med EUs «Right2Water».

Krevende og kostbart å fikse

Det spiller ingen rolle om eiendommens vannsystem er nytt eller gammelt, da legionellabakteriene uansett kan finne veien inn i både kaldt- og varmtvannsledninger. Og selv om vannet varmes opp til over 70 grader i varmtvannsberederen/VVC, kan vannsystemet likevel inneholde legionella.

     Det er heller ikke tilstrekkelig å spyle systemet med varmt vann, da spylingen ikke tar knekken på bakterier i systemets endepunkter, slik som dusjslanger, dusjhoder og kraner. Hvis vannsystemet dessuten har problemer med biofilm, innebærer det at bakteriene kan få feste i biofilmen der de forplanter seg og spres til det omgivende vannet.

Unngå store kostnader

Et legionellautbrudd er ikke bare potensielt helseskadelig, men er også ofte tidkrevende og kostbart for eiendomsforvalteren å rette opp i. For de som driver virksomhet i eiendommen, kan utbruddet medføre store økonomiske problemer, både med tanke på tapt inntekt og skadet omdømme, hvis de må stenge ned for sanering. Med AnoDes i vannet til enhver tid, reduserer man risikoen for legionella betydelig, og det blir enklere å kvalitetssikre vannet. AnoDes gjør også at dusjhoder og dusjslanger ikke trenger å byttes i like stor grad som tidligere.

Spar vann og energi

Anolytechs forebyggende system gjør at man ikke lenger trenger å sette inn tiltak for å spyle rør og ledninger rene for bakterier, noe som sparer store mengder vann. Systemet innebærer også store energibesparelser. Fordi Anolytechs system ikke krever høye temperaturer for å drepe bakterier, kan man senke temperaturen på varmtvannet med 5–10 grader, noe som gir betydelige besparelser i både energiforbruk og -kostnader. Ved å redusere energiforbruket gjør man eiendommen, og hotell-, spa- og restaurantvirksomhetene som drives der, mer bærekraftige da de kan leve opp til myndighetenes krav til redusert energiforbruk og dermed bidra til å oppnå de globale bærekraftsmålene i Agenda 2030.

Effektiv mot bakterier eller biofilm

Anolytechs unike system sikrer et bakteriefritt vann gjennom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfeksjonsløsning AnoDes i vannledningene. AnoDes dreper allerede i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, sopp og råte samt stopper fremveksten av biofilm som ellers kan tette igjen vannsystemet og dermed skape grobunn for bakterier.

  Fordi AnoDes kun består av vann, salt og strøm, inneholder det ingen farlige kjemikalier. Det gjør AnoDes både miljøvennlig og helt ufarlig for mennesker. AnoDes påvirker heller ikke vannets smak eller lukt. Produksjonen av AnoDes skjer på stedet i et anlegg som dere leier av Anolytech og som kobles direkte til eiendommens vannsystem.

 Anolytech og Anodes overholder Livsmedelsverkets forskrifter (2001:30) om drikkevann samt EUs drikkevannsforskrifter.

Forebyggende beskyttelse og langsiktig effekt

Anolytechs system skiller seg fra tradisjonelle metoder der desinfeksjonen først gjøres når problemet har oppstått og der ledninger og andre deler av systemet må skiftes ut eller spyles rene, ikke sjelden ved hjelp av skadelige kjemikalier. Tiltakene fjerner symptomene der og da, men løser ikke det grunnleggende problemet med at vannet hele tiden kontamineres av bakterier.

     Med Anolytechs system elimineres problemet helt ved at det hele tiden er små mengder bakteriedrepende AnoDes i vannledningene. AnoDes fungerer også som en trygg barriere hvis det innkommende vannet skulle holde dårlig kvalitet midlertidig. AnoDes gir da en forebyggende beskyttelse slik at det ikke kan oppstå bakterievekst.

     Før installasjonen i eiendommen kan vi teste vannet og se om det allerede finnes legionella i ledningene. Når Anolytechs system er tilkoblet, dreper AnoDes alle bakterier som måtte finnes.

Bli selvforsynt på hånd- og overflatedesinfeksjon

Fordi AnoDes produseres på stedet i eiendommen, kan dere produsere deres egen hånddesinfeksjon ved å tappe AnoDes på flaske. Kostnadseffektivt, miljøvennlig og bedre fo hendene siden AnoDes ikke tørker ut huden som alkoholbasert hånddesinfeksjon gjør.

     Ved å produsere egen hånddesinfeksjon sparer man også store mengder vann. Hver liter tradisjonell håndsprit krever ca. 2 800 liter vann i produksjonsprosessen. AnoDes bruker bare 1,5 liter og bidrar dermed til målene om redusert vannforbruk iht. Agenda 2030.

     AnoDes kan også brukes til å desinfisere vegger, arbeidsflater, løse gjenstander og redskaper

  • Det finnes rundt 60 ulike arter av legionellabakterier.Med AnoDes i vannsystemet kan dere redusere vannforbruket og kjemikalieforbruket samt spare energi.
  • Konsentrert AnoDes har 200 ganger større bakteriedrepende effekt enn klor.
  • AnoDes angriper blant annet proteiner i cellemembranen hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, slik at cellen sprekker og dø.
  • Desinfeksjonstiltak som gjøres etter at problemene har oppstått, kan være dyre og tidkrevende. Med AnoDes skjer desinfeksjonen kontinuerlig og forebyggende, noe som sparer både tid og penger.
  • Når AnoDes er forbrukt, går det tilbake til sine bestanddeler: 99,95 % vann og 0,05 % biologisk nedbrytbare materialer. Det gjør AnoDes helt risikofritt for både mennesker og natur

”Den beste måten å fikse legionella på er å aldri la bakteriene ta tak i utgangspunktet. Anolytechs system forhindrer angrep slik at smittespredning aldri skjer. I tillegg spares det enorme vannmengder fordi rørene ikke trenger å spyles som ved tradisjonell legionellabekjempelse.”

Sandra Lindström, administrerende direktør, Anolytech

Bidrar til følgende av FNs globale bærekraftsmål