Sammen for de globale målene

När Anolytech startade 2005 kunde vi aldrig ana att vi många år senare skulle vara med och bidra till FN:s globala mål (antagna i Paris 2015). Det som började med en vision om att göra dricksvatten bakteriefritt på ett miljövänligt och hållbart sätt, är idag ett etablerat system för platsproducerad desinfektion som bidrar till minskad smittspridning, minskat

bruk av skadliga kemikalier och bättre tillvaratagande av jordens vattenresurser. Genom att använda Anolytechs hållbara system i er verksamhet är ni helt enkelt med och bidrar till flera av de globala målen. Här listar vi nio mål som användande av Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem kan bidra till.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Avskaffe sult, oppnå sikker matforsyning og forbedret ernæring og fremme bærekraftig landbruk.

2.1

Innen 2030, få slutt på sult og sikre at alle mennesker, spesielt fattige og mennesker i sårbare situasjoner, inkludert små barn, har tilgang til tilstrekkelig trygg og næringsrik mat hele året.

2.3

Innen 2030, doble jordbrukets produktivitet og inntekter for småskala matprodusenter, særlig kvinner, urfolk, familiebønder, pastorale nomader og fiskere, inkludert gjennom sikker og rettferdig tilgang til land, andre produksjonsressurser og innsatsfaktorer, kunnskap, finansielle tjenester og markeder. , og foredling og sysselsettingsmuligheter utenfor landbruket.

2.4

Innen 2030, oppnå bærekraftige matproduksjonssystemer og introdusere robuste landbrukspraksis som øker produktiviteten og produksjonen, som bidrar til å opprettholde økosystemene, som styrker evnen til å tilpasse seg klimaendringer, ekstreme værforhold, tørke, flom og andre katastrofer, og som gradvis forbedrer landområder og jordkvalitet.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

2.1

Tilgang til bakteriefritt vann er avgjørende for sunn og effektiv matproduksjon, samt god helse for sluttforbrukeren. Anolytechs system tilbyr miljøvennlig vanndesinfeksjon som kan hjelpe flere matprodusenter til å vokse og produsere trygg og næringsrik mat – uten bruk av kjemikalier.

2.3

Ved å erstatte kjemikalier og sikre tilgang til bakteriefritt vann, kan Anolytechs system bidra til høyere produktivitet og bedre sluttprodukter med lengre holdbarhet, noe som gjør det mulig for småskaladrift å skalere opp og øke inntektene.

2.4 Anolytechs system produserer bærekraftig vanndesinfeksjon uten kjemikalier i et anlegg med lavt strøm-, salt- og vannforbruk. Den sirkulære produksjonen av desinfeksjonsløsningen AnoDes foregår på stedet på gården

Sikre sunne liv og fremme velvære for alle i alle aldre.

3.2

Innen 2030 sikre at ingen spedbarn eller barn under fem år dør av årsaker som kan forebygges. Alle land bør strebe etter å redusere neonatal dødelighet til ikke mer enn tolv dødsfall per 1000 levendefødte og dødelighet under fem år til ikke mer enn 25 dødsfall per 1000 levendefødte.

3.3

Innen 2030, utrydde epidemiene av AIDS, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sykdommer og bekjemp hepatitt, vannbårne sykdommer og andre smittsomme sykdommer.

3.9

Innen 2030 redusere antallet dødsfall og sykdommer som følge av skadelige kjemikalier samt forurensning og forurensning av luft, vann og land betydelig.

3.D

Styrke kapasiteten til alle land, spesielt utviklingsland, i tidlig varsling, risikoreduksjon og håndtering av nasjonale og globale helserisikoer.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

3.2

I tilfeller hvor dødsfall hos barn er forårsaket av bakterier eller virus i drikkevann, eller andre tilfeller der forurenset drikkevann indirekte forårsaker dødsfallene, kan Anolytechs system forebygge og redusere dødelighet. Systemet reduserer spredningen av primært vannbårne sykdommer ved at AnoDes effektivt dreper alle encellede bakterier og virus kjent i dag. Selv luftbåren infeksjon innendørs kan bekjempes med AnoDes via tåkemaskiner. AnoDes kan også slippes på flasker for desinfisering av romoverflater og brukes som et mer effektivt og skånsomt alternativ til tradisjonell hånddesinfeksjon for å forhindre og forhindre spredning av smitte.

3.3 

Anolytechs system reduserer spredningen av primært vannbårne sykdommer fordi AnoDes effektivt dreper alle encellede bakterier og virus kjent i dag. Selv luftbåren infeksjon innendørs kan bekjempes med AnoDes via tåkemaskiner. AnoDes kan også slippes på flasker for desinfisering av romoverflater og brukes som et mer effektivt og skånsomt alternativ til tradisjonell hånddesinfeksjon for å forhindre og forhindre spredning av smitte.

3.9

Anolytechs system erstatter kjemikalier med AnoDes, som kun består av naturlige og biologisk nedbrytbare stoffer. Etter at AnoDes dreper de skadelige mikroorganismene, går AnoDes tilbake til sine naturlige bestanddeler og kan spyles ned i avløpet. Anolytechs system reduserer dermed forurensning i luft, jord og grunnvann og bidrar til redusert kjemisk påvirkning på mennesker.

3.D

Ettersom Anolytechs system virker forebyggende ved å kontinuerlig desinfisere drikkevannet, kan systemet bidra til å redusere risiko og bidra til økt kapasitet og bedre håndtering av ulike helserisikoer nasjonalt og globalt, spesielt i utviklingsland. AnoDes kan også slippes på flasker for desinfisering av romoverflater og brukes som et mer effektivt og skånsomt alternativ til tradisjonell hånddesinfeksjon for å forhindre og forhindre spredning av smitte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Sikre tilgang til og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle.

6.1

Innen 2030, oppnå universell og rettferdig tilgang til trygt og rimelig drikkevann for alle.

6.3

Innen 2030, forbedre vannkvaliteten ved å redusere forurensning, stoppe dumping og minimere utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen urenset avløpsvann og betydelig øke resirkulering og sikker gjenbruk globalt.

6.4

Innen 2030, betydelig forbedre effektiviteten av vannbruken i alle sektorer, samt sikre bærekraftig uttak og en bærekraftig forsyning av ferskvann for å takle vannmangel og betydelig redusere antallet mennesker som lider av vannmangel.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

6.1

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale.

6.3

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale. Systemet bidrar også til reduserte bakterienivåer i avløpsvannet, noe som reduserer mengden bakterier i hav, innsjøer og andre vannkilder. Ettersom Anolytechs system erstatter skadelige kjemikalier, reduserer det også deres utslipp.

6.4

Ved å garantere bakteriefritt vann, sikrer Anolytechs system et viktig ledd i vannforsyningen. Systemet gjør også vannbruken mer effektiv for industrier, eiendomsbesittere og bedrifter som i dag bruker milliarder av liter fullt brukbart vann for å spyle rene rør og ledninger ved bakterieangrep (ofte uten ønsket resultat). Ved å tilføre AnoDes kontinuerlig i vannrørene drepes bakterier forebyggende og rørene trenger ikke spyles for dette formålet.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Arbeid for varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting med anstendige arbeidsforhold for alle.

8.4

Frem til 2030, gradvis forbedre den globale ressurseffektiviteten i forbruk og produksjon og strebe etter å bryte koblingen mellom økonomisk vekst og miljøforringelse, i samsvar med de tiårige rammene for bærekraftig forbruk og produksjon, med de utviklede landene i spissen.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

8.4

Ved produksjon av AnoDes forbedres ressurseffektiviteten ved at systemet ikke krever like mye ressurser – og kostnader – til vann og energi som produksjon av tradisjonelle desinfeksjonsløsninger. Systemet gjør også vannbruken mer effektiv for industrier, eiendomsbesittere og bedrifter som i dag bruker milliarder av liter fullt brukbart vann for å spyle rene rør og ledninger ved bakterieangrep (ofte uten ønsket resultat). Ved å tilføre AnoDes kontinuerlig i vannrørene drepes bakterier forebyggende og rørene trenger ikke spyles for dette formålet. Siden Anolytechs system ikke bruker noen farlige kjemikalier og derfor ikke genererer noe farlig avfall, bidrar systemet også til å bryte koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelse.

Bygg spenstig infrastruktur, arbeid for en inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

9.4

Innen 2030 oppgradere infrastrukturen og tilpasse industrien for å gjøre den bærekraftig, med mer effektiv ressursbruk og mer rene og miljøvennlige teknologier og industrielle prosesser. Alle land iverksetter tiltak i henhold til sine respektive betingelser.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

9.4

Industries, properties and public activities need to become more sustainable. Part of this means a better recovery of waste water and process water, as well as a reduced use of drinking water for flushing and cleaning pipes and lines. As Anolytech’s system works preventively against bacterial growth, the need to flush water pipes is reduced, while the system enables a higher degree of water recycling.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Gjøre byer og tettsteder inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

11.5

Innen 2030, oppnå universell og rettferdig tilgang til trygt og rimelig drikkevann for alle.

11.6

Innen 2030, forbedre vannkvaliteten ved å redusere forurensning, stoppe dumping og minimere utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen urenset avløpsvann og betydelig øke resirkulering og sikker gjenbruk globalt.

11.7

Innen 2030, betydelig forbedre effektiviteten av vannbruken i alle sektorer, samt sikre bærekraftig uttak og en bærekraftig forsyning av ferskvann for å takle vannmangel og betydelig redusere antallet mennesker som lider av vannmangel.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale.

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale. Systemet bidrar også til reduserte bakterienivåer i avløpsvannet, noe som reduserer mengden bakterier i hav, innsjøer og andre vannkilder. Ettersom Anolytechs system erstatter skadelige kjemikalier, reduserer det også deres utslipp.

Ved å garantere bakteriefritt vann, sikrer Anolytechs system et viktig ledd i vannforsyningen. Systemet gjør også vannbruken mer effektiv for industrier, eiendomsbesittere og bedrifter som i dag bruker milliarder av liter fullt brukbart vann for å spyle rene rør og ledninger ved bakterieangrep (ofte uten ønsket resultat). Ved å tilføre AnoDes kontinuerlig i vannrørene drepes bakterier forebyggende og rørene trenger ikke spyles for dette formålet.

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

12.1

Innen 2030, oppnå universell og rettferdig tilgang til trygt og rimelig drikkevann for alle.

12.3

Innen 2030, forbedre vannkvaliteten ved å redusere forurensning, stoppe dumping og minimere utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen urenset avløpsvann og betydelig øke resirkulering og sikker gjenbruk globalt.

12.4

Innen 2030, betydelig forbedre effektiviteten av vannbruken i alle sektorer, samt sikre bærekraftig uttak og en bærekraftig forsyning av ferskvann for å takle vannmangel og betydelig redusere antallet mennesker som lider av vannmangel.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale.

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale. Systemet bidrar også til reduserte bakterienivåer i avløpsvannet, noe som reduserer mengden bakterier i hav, innsjøer og andre vannkilder. Ettersom Anolytechs system erstatter skadelige kjemikalier, reduserer det også deres utslipp.

Ved å garantere bakteriefritt vann, sikrer Anolytechs system et viktig ledd i vannforsyningen. Systemet gjør også vannbruken mer effektiv for industrier, eiendomsbesittere og bedrifter som i dag bruker milliarder av liter fullt brukbart vann for å spyle rene rør og ledninger ved bakterieangrep (ofte uten ønsket resultat). Ved å tilføre AnoDes kontinuerlig i vannrørene drepes bakterier forebyggende og rørene trenger ikke spyles for dette formålet.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Ta vare på og bruke hav- og havressurser på en bærekraftig måte for bærekraftig utvikling.

14.1

Innen 2030, oppnå universell og rettferdig tilgang til trygt og rimelig drikkevann for alle.

14.3

Innen 2030, forbedre vannkvaliteten ved å redusere forurensning, stoppe dumping og minimere utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen urenset avløpsvann og betydelig øke resirkulering og sikker gjenbruk globalt.

14.4

Innen 2030, betydelig forbedre effektiviteten av vannbruken i alle sektorer, samt sikre bærekraftig uttak og en bærekraftig forsyning av ferskvann for å takle vannmangel og betydelig redusere antallet mennesker som lider av vannmangel.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

17.1

Innen 2030, oppnå universell og rettferdig tilgang til trygt og rimelig drikkevann for alle.

17.3

Innen 2030, forbedre vannkvaliteten ved å redusere forurensning, stoppe dumping og minimere utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen urenset avløpsvann og betydelig øke resirkulering og sikker gjenbruk globalt.

17.4

Innen 2030, betydelig forbedre effektiviteten av vannbruken i alle sektorer, samt sikre bærekraftig uttak og en bærekraftig forsyning av ferskvann for å takle vannmangel og betydelig redusere antallet mennesker som lider av vannmangel.

Å BRUKE ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TIL:

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale.

Anolytechs system sikrer bakteriefritt drikkevann. Selv vann som gjenbrukes kan gjøres brukbart ved å desinfisere med AnoDes etter at vannet er mekanisk filtrert fra organisk materiale. Systemet bidrar også til reduserte bakterienivåer i avløpsvannet, noe som reduserer mengden bakterier i hav, innsjøer og andre vannkilder. Ettersom Anolytechs system erstatter skadelige kjemikalier, reduserer det også deres utslipp.

Ved å garantere bakteriefritt vann, sikrer Anolytechs system et viktig ledd i vannforsyningen. Systemet gjør også vannbruken mer effektiv for industrier, eiendomsbesittere og bedrifter som i dag bruker milliarder av liter fullt brukbart vann for å spyle rene rør og ledninger ved bakterieangrep (ofte uten ønsket resultat). Ved å tilføre AnoDes kontinuerlig i vannrørene drepes bakterier forebyggende og rørene trenger ikke spyles for dette formålet.