Forebyggende miljøvennlig desinfeksjon mot legionella – som lever opp til EUs krav

EU har de siste årene skjerpet kravene til eiendomsforvaltere for å hindre spredning av legionella, og i dag må alle eiendomsforvaltere sette i verk forebyggende tiltak mot bakterieangrep for å oppfylle kravene. Det er derfor ikke lenger nok å bare sjekke vanntemperaturen og deretter iverksette tiltak etter at et legionellautbrudd er identifisert. Anolytechs unike system virker forebyggende ved kontinuerlig å tilsette små doser av det miljøvennlige desinfeksjonsmidlet AnoDes til vannet. Ved å installere Anolytechs system i eiendommen garanteres både et bakteriefritt vann og overholdelse av EUs regelverk.

Bakteriefrie og trygge vannsystemer

Å kunne garantere et bakteriefritt miljø er et grunnleggende krav i helse- og omsorgsbygg. Pasienter, brukere og ansatte skal trygt kunne drikke og bruke vannet i eiendommen uten risiko for inntak av skadelige og usunne bakterier. Men selv om det innkommende vannet er av høy kvalitet, er det ingen garantier for at vannet ikke kan forurenses i eiendommen og spre farlig forurensning videre til kjøkken, bad og dusjmiljøer.

Legionellabakterier kan blant annet forårsake legionærsykdom, som er en alvorlig form for lungebetennelse. Bakteriene sprer seg til lungene via vanndamp, d.v.s. når vannstråler brytes i stykker i f.eks. dusjhoder, boblebad, luftblandere på vannkraner etc. Anolytechs miljøvennlige system desinfiserer vannet kontinuerlig som et forebyggende tiltak, og skaper dermed trygghet for mennesker i alle boligmiljøer hvor det brukes vann.

Bra og dårlig

Anolytechs forebyggende system gjør at du ikke lenger trenger å ta skritt for å spyle rør og ledninger rene for bakterier, noe som sparer store mengder vann.
Systemet gir også store energibesparelser. Fordi Anolytechs system ikke krever høye temperaturer for å drepe bakterier, kan temperaturen på varmtvannet senkes med 5-10 grader, noe som gir betydelige besparelser i både energiforbruk og kostnader. Ved å redusere energiforbruket gjør du eiendommen mer bærekraftig da den kan leve opp til myndighetenes krav om redusert energiforbruk og dermed bidra til å nå de globale bærekraftsmålene i Agenda 2030.

Kjøkken og restaurant

Med AnoDes i vannet er det garantert at skadelige bakterier ikke spres ved skylling av salat og annen mat. Egenprodusert is risikerer heller ikke å inneholde skadelige bakterier, og ismaskinene trenger ikke desinfiseres så ofte – noe som sparer mye arbeidstid for kjøkkenpersonalet, som heller ikke trenger å håndtere kjemikalier.

Skjerpede regler rundt Legionella i EU

WHO har klassifisert Europa som et problemområde for legionella, noe som har fått EU til å stramme inn reglene for hvordan bakteriene skal bekjempes.

Tidligere var det nok at eiendomssjefen regelmessig foretok egenkontroller for å overholde reglene. Mange kontroller ble imidlertid ikke utført ofte nok, noe som førte til at tiltakene ble innført for sent. Juridisk sett er det ikke lenger tilstrekkelig å regelmessig måle vanntemperaturen i varmtvannsberedere / VVC.

I dag kreves det at eiendomssjefen jobber forebyggende for å forebygge utbrudd totalt, og at det foreligger forhåndsbestemte tiltaksplaner dersom et utbrudd likevel skulle oppstå. De skjerpede reglene er en del av det nye drikkevannsdirektivet, i kombinasjon med EUs «Right2Water».

Krevende og dyrt å fikse

Det spiller ingen rolle om eiendommens vannsystem er nytt eller gammelt, legionellabakterier kan fortsatt finne veien til både kaldt- og varmtvannsrør. Og selv om vannet varmes opp til over 70 grader i varmtvannsberederen/VVC, kan vannsystemet fortsatt inneholde Legionella.
Å spyle systemet med varmt vann er heller ikke tilstrekkelig fordi spylingen ikke fjerner bakterier i systemets endepunkter, som dusjslanger, dusjhoder og kraner. Dersom vannsystemet i tillegg har problemer med biofilm, betyr det at bakteriene kan få tak i biofilmen der de formerer seg og sprer seg til vannet rundt.

Unngå store kostnader

Et utbrudd av legionella er ikke bare potensielt farlig for menneskers helse, men er ofte tidkrevende og dyrt for eiendomseieren å utbedre. For de som driver virksomhet i eiendommen kan utbruddet bety store økonomiske problemer, både i direkte inntektstap og skadet omdømme, dersom de må stenge for renhold. Med konstant tilstedeværelse av AnoDes i vannet reduseres risikoen for legionella radikalt og det blir lettere å sikre kvaliteten på vannet. Tilstedeværelsen av AnoDes gjør også at dusjdyser og dusjslanger ikke trenger å skiftes i samme grad som tidligere.

Spar penger og energi

Anolytechs forebyggende system gjør at du ikke lenger trenger å gjøre tiltak for å spyle rør og ledninger rene for bakterier, noe som sparer store mengder vann.

Systemet medfører også store energibesparelser. Fordi Anolytechs system ikke krever høye temperaturer for å drepe bakterier, kan temperaturen på varmtvannet senkes med 5-10 grader, noe som gir betydelige besparelser i både energiforbruk og kostnader. Ved å redusere energiforbruket gjør du eiendommen mer bærekraftig da den kan leve opp til myndighetenes krav om redusert energiforbruk og dermed bidra til å nå de globale bærekraftsmålene i Agenda 2030.

Effektiv mot bakterier og biofilm

Anolytechs unike system sikrer bakteriefritt vann gjennom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfeksjonsløsning AnoDes i vannrørene. Selv i små doser dreper AnoDes effektivt bakterier, virus, sporer, suppe og råte og stopper veksten av biofilm som ellers kan tette vannsystemet og dermed skape grobunn for bakterier. Fordi AnoDes kun består av vann, salt og elektrisitet, inneholder den ingen farlige kjemikalier. Dette gjør AnoDes både miljøvennlig og helt ufarlig for mennesker. AnoDes påvirker heller ikke smaken eller lukten av vannet.

Produksjonen av AnoDes skjer på stedet i et anlegg som du leier av Anolytech og som er koblet direkte til eiendommens vannsystem.

Anolytech og Anodes overholder Livsmedelsverkets regelverk (2001:30) om drikkevann og EUs drikkevannsforskrifter.

Forebyggende beskyttelse av langtidseffekt

Anolytechs system skiller seg fra tradisjonelle metoder hvor desinfeksjonen først gjøres når problemet har oppstått og hvor ledninger og andre deler av systemet må skiftes ut eller spyles rent, ofte ved hjelp av skadelige kjemikalier. Tiltakene fjerner symptomene her og der, men løser ikke det grunnleggende problemet med at vannet stadig er forurenset av bakterier.

Med Anolytechs system er problemet helt eliminert da det alltid er små mengder bakteriedrepende AnoDes i vannrørene. AnoDes fungerer også som en sikker barriere dersom det innkommende vannet midlertidig skulle ha dårlig kvalitet. AnoDes gir da forebyggende beskyttelse slik at bakterievekst ikke kan skje.

Før installasjonen i eiendommen kan vi teste vannet og se om det allerede er legionella i rørene. Når Anolytechs system kobles til, dreper AnoDes alle bakterier som kan være tilstede.

Bli selvforsynt med hånd- og overflatedesinfeksjon

Siden AnoDes produseres på stedet i eiendommen, kan du lage din egen hånddesinfeksjon ved å helle AnoDes på en flaske. Kostnadseffektivt, miljøvennlig og bedre for hendene fordi AnoDes ikke tørker ut huden slik alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler gjør.
Å produsere din egen hånddesinfeksjon sparer også store mengder vann. Hver liter tradisjonell hånddesinfeksjon krever ca. 2800 liter ble vunnet under produksjonsprosessen. AnoDes bruker kun 1,5 liter og bidrar dermed til målene om redusert vannbruk i Agenda 2030.
AnoDes kan også brukes til å desinfisere vegger, arbeidsflater, løse gjenstander og verktøy.

  • Det finnes rundt 60 forskjellige arter av legionellabakterier Med AnoDes i vannsystemet kan du redusere vannforbruk og kjemikalieforbruk og spare energi.
  • Konsentrert AnoDes har 200 ganger større bakteriedrepende effekt enn klor.
  • AnoDes angriper blant annet proteiner i cellemembranene til bakterier og andre skadelige mikroorganismer, slik at cellen sprekker og dør.
  • Desinfeksjonstiltak som utføres etter at problemene har oppstått kan være kostbare og tidkrevende. Med AnoDes er desinfeksjonen kontinuerlig og forebyggende, noe som sparer både tid og penger.
  • Når AnoDes konsumeres, går den tilbake til komponentene: 99,95 % vunnet og 0,05 % biologisk nedbrytbare materialer. Dette gjør AnoDes helt risikofri for både mennesker og natur.

"Den beste måten å fikse legionella på er å aldri la bakteriene ta tak i utgangspunktet. Anolytechs system forhindrer angrep slik at smitte aldri sprer seg. I tillegg spares enorme mengder vann fordi rørene ikke trenger å spyles som ved tradisjonell legionellakontroll.»

Sandra Lindström, administrerende direktør, Anolytech

Bidrar til følgende av FNs globale bærekraftsmål