Legionella

Forebygger legionellautbrudd

Dusjrom, tappekraner, toaletter, spa-anlegg og kjøkken der matvarer håndteres og skylles, kan alle bli angrepet av legionellabakterier. Men hvorfor vente på at det skal skje for å så å sette inn potensielt kostbare tiltak? Anolytechs miljøvennlige system desinfiserer i stedet drikkevannet forebyggende og kontinuerlig, slik at legionellabakterier aldri kan få feste og spre seg

Slik spres legionella

Legionella er en bakterie som kan forårsake to typer sykdommer; legionærsykdom og pontiacfeber. Bakterien forekommer naturlig i jord, sjø og vassdrag. Den kan også forekomme i distribusjonsnettet for vann og i andre vannsystemer.

 

Bakteriene spres til lungene via vanndamp, dvs. når vannstråler slås i stykker i f.eks. dusjhoder, luftblandere på vannkraner og boblebad.

 

Selv om man som eiendomsforvalter kontrollerer varmtvannssentralen og holder riktig temperatur, kan bakteriene vokse i biofilmen som kan finnes i hele vannsystemet – også i kaldtvannet.

Risikoer i vannsystemet

Bakteriene kan overleve i temperaturområdet 0–70 °C. Det er stor risiko for fremvekst av legionellabakterier hvis vannomsetningen i vannledninger er lav og temperaturen ligger mellom 20 og 45 °C. Legionella vokser lettere frem sammen med andre mikroorganismer, og det er grunnen til at man ofte finner legionella i ansamlinger av f.eks. bakterier og alger – såkalt biofilm.

 

Anolytechs miljøvennlige løsning dreper effektivt bakterier, virus, sporer, sopp og andre uønskede mikroorganismer, samt hindrer fremvekst av biofilm i vannledningene. Det konstante nærværet av løsningen – AnoDes – fungerer også som en trygg barriere hvis det innkommende vannet skulle holde dårlig kvalitet midlertidig. AnoDes gir da en forebyggende beskyttelse slik at det ikke kan oppstå bakterievekst. AnoDes er ufarlig for mennesker og påvirker heller ikke vannets lukt eller smak.

Utilstrekkelige og ikke-bærekraftige tiltak

Desinfeksjonsmetodene som tradisjonelt har vært tilgjengelige, har dels innebåret bruk av skadelige og miljøfarlige kjemikalier for å drepe bakteriene, og dels at deler av vannsystemet må byttes ut etter at de er blitt kontaminert. Metodene fører dessuten til enorm sløsing med vann for å spyle rent vannsystemet i etterkant.

 

Det er heller ikke tilstrekkelig å spyle systemet med varmt vann, da spylingen ikke tar knekken på bakterier i systemets endepunkter, slik som dusjslanger, dusjhoder og kraner. Hvis vannsystemet også har problemer med biofilm, innebærer det at bakteriene kan få feste i biofilmen der de forplanter seg og spres til det omgivende vannet.

Store kostnader

Et legionellautbrudd er ikke bare potensielt helseskadelig, men er også ofte tidkrevende og kostbart for eiendomsforvalteren å rette opp i. Og for de som driver virksomhet i eiendommen, kan utbruddet medføre store økonomiske problemer, både med tanke på tapt inntekt og skadet omdømme, hvis de må stenge ned for sanering.

Et spørsmål om trygghet

Å kunne garantere et bakteriefritt vann er et grunnleggende krav i eiendommer eller offentlige miljøer. Besøkende og brukere skal trygt kunne bruke og drikke vannet uten risiko for å få i seg usunne og skadelige bakterier. Det er til og med en EU-rettighet i henhold til «Right2Water»-direktivet.

 

Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonsløsning AnoDes dreper bakteriene effektivt, men er ufarlig for mennesker og dyr. AnoDes påvirker heller ikke vannets lukt eller smak.

Eiendomsforvalterens ansvar – skjerpede lovkrav

Fra og med 12. januar 2023 skjerpes lovkravet for eiendomsforvaltere når det gjelder håndtering og kontroll av legionella. Da kommer det et EU-direktiv etter at WHO – verdens helseorganisasjon – har klassifisert EU som et problemområde når det gjelder nettopp legionella.

 

Det er trolig store mørketall rundt legionella og antallet syke og døde som en følge av eksponering for legionella.

 

Ifølge EUs drikkevannsdirektiv, som er innlemmet i Livsmedelverkets forskrifter (2001:30), er alle eiendomsforvaltere pliktige til å kvalitetssikre drikkevannet gjennom hyppige kontroller og analyser.

 

I tiden fremover skal man ha en enda bedre totaloversikt over hele vannsystemet – ikke bare varmtvannssentralen/-berederen. I tillegg skal man ha en plan og beredskap for hvilke tiltak som må settes inn hvis en test viser forhøyede verdier av legionella. Ved et CFU-tall på over 1000 per liter SKAL det settes inn tiltak. Ved et CFU-tall på 500–1000 må det enten settes inn tiltak ELLER tas ytterligere prøver for å finne smittekilden og problemområdet.

 

Med AnoDes i vannet til enhver tid reduserer man risikoen for legionellautbrudd betydelig, og det blir enklere å kvalitetssikre vannet.

Testing av egenskaper

Anolytech kan også hjelpe til med å utføre tester – av så vel vannet som av belegg i dusjslanger eller dusjhoder, slik at man kan danne seg et totalbilde av hvordan hele vannsystemet ser ut når det gjelder legionella.

Legionellasikret eiendom

– Med Anolytechs maskin installert i eiendommen blir hele eiendommen legionellasikret

 

– Vannsystemet i eiendommen blir helt fri for biofilm – jobber sakte bort biofilmen

 

– Sett inn til forebyggende formål – eller der det er konstatert et problem.

Legionellakontrollert eiendom

– Anolytech kan teste både vannprøver og beleggsprøver fra eiendommene iht. ISO 11731:2017

 

– Få et situasjonsbilde av eiendommens vannsystem som følger den skjerpede lovendringen

 

– Ved forhøyede verdier kan Anolytech raskt installere og avhjelpe legionellautbruddet

Doseringsstyrker for AnoDes

Dosering AnoDes