Förebyggande desinfektion som ger garanterat bakteriefritt vatten – dygnet runt

Att hålla vattensystemet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan biofilm uppstå och bakterier som legionella tillföras vattnet och sprida sig inne i fastigheten. Skulle detta hända behöver drabbade miljöer desinficeras och utrustning som t ex duschmunstycken bytas – med stora kostnader som följd. Allt detta kan undvikas med Anolytechs miljövänliga och förebyggande system för vattendesinfektion som effektivt avdödar bakterier och förhindrar tillväxt av biofilm.

Trygga fastigheter och offentliga miljöer

Att kunna garantera ett bakteriefritt vatten är ett grundkrav i en fastighet eller offentlig miljö. Besökare och brukare ska kunna känna sig trygga att dricka och använda vattnet utan risk för att få i sig skadliga och ohälsosamma bakterier. Men även om det inkommande vattnet är av hög kvalitet finns det inga garantier för att vattnet inte kan kontamineras inne i fastigheten och sprida smitta vidare. Det kan handla om duschmiljöer, toaletter på köpcentrum eller kök där matvaror hanteras och sköljs. Om olyckan skulle vara framme och vattnet smittas, krävs stora insatser för att desinficera vattensystemet och bli kvitt bakterierna. Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem desinficerar istället vattnet kontinuerligt i förebyggande syfte, och skapar på så sätt trygghet för människor i miljöer där vatten används.

Legionella – risker och skyldigheter

Legionellabakterier kan bland annat orsaka legionärssjuka som är en allvarlig form av lunginflammation. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, dvs när vattenstrålar slås sönder i t ex duschmunstycken, luftblandare på vattenkranar, bubbelbad mm. Ett legionellautbrott får ofta stora konsekvenser för verksamheten i en fastighet och det spelar ingen roll om vattensystemet är nytt eller gammalt, legionellabakterier kan ändå leta sig in i både kall- och varmvattenledningar. Och även om vattnet värms upp till över 90 grader i varmvattenberedaren, kan vattensystemet ändå  

innehålla legionella. Att spola systemet med hett vatten är heller inte tillräckligt då spolningen inte åtgärdar bakterier i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar. Har vattensystemet dessutom problem med biofilm, innebär det att bakterierna kan få fäste i biofilmen där de förökar sig och sprids till det omgivande vattnet. Enligt EU:s dricksvattendirektiv, som införlivats i Livsmedelverkets föreskrifter (2001:30), är varje fastighetsägare skyldig att kvalitetssäkra dricksvattnet genom frekventa kontroller och analyser. Med AnoDes ständigt närvarande i vattnet, minskar riskerna för legionella radikalt och det blir enklare att kvalitetssäkra vattnet.

Effektivt mot bakterier och biofilm

Anolytechs unika system säkrar ett bakteriefritt vatten genom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfektionslösning AnoDes i vattenledningarna. AnoDes avdödar redan i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm som annars riskerar att täppa till vattensystemet och i sin tur utgöra en grogrund för bakterier. Eftersom AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el innehåller det inte några farliga kemikalier. Det gör AnoDes både miljövänligt och helt ofarligt för människor. AnoDes påverkar inte heller vattnets smak eller lukt. Tillverkningen av AnoDes sker på plats i en anläggning som ni hyr av Anolytech och som kopplas direkt till fastighetens vattensystem.

Förebyggande skydd och långsiktig effekt

Anolytechs system skiljer sig från traditionella metoder där desinficeringen görs först när problemen har uppstått och ledningar och andra delar av systemet måste bytas ut eller spolas rena, inte sällan med hjälp av skadliga kemikalier. Insatserna tar bort symptomen för tillfället, men löser inte grundproblemet att bakterier hela tiden kan tillföras och spridas i vattnet. Med Anolytechs system elimineras problemet helt eftersom små mängder av det bakterieavdödande AnoDes är ständigt närvarande i vattenledningarna. AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.

Legionella i kallvatten

+

biofilm i vattenrören

+

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

I vissa miljöer är det särskilt viktigt att hålla vattnet fritt från bakterier, t ex där vattendimma sprids eller livsmedel hanteras.

Dusch och bad

Spa, badhus och duschrum är utrymmen som alstrar mycket vattendimma. Att kontinuerligt dosera AnoDes i vattnet är en garanti för att legionellabakterier inte sprids på anläggningen. Närvaron av AnoDes i vattnet gör även att duschmunstycken inte behöver bytas i lika stor utsträckning som tidigare.

Kök och restaurang

Bakteriefritt vatten är A och O i kök och restauranger. Med AnoDes i vattnet garanteras att sallad och andra matvaror som behöver sköljas inte tillförs bakterier från vattnet.

Toaletter i kommersiella fastigheter

I kommersiella fastigheter som större kontorshus och shoppingcentra med ett ständigt flöde av besökare, kan vattenkranar med luftblandare utgöra en smittkälla. I dessa miljöer finns det även behov av att kunna desinficera ytor snabbt och säkert. Genom att tappa AnoDes på flaska kan den användas till både yt- och handdesinfektion.

Ismaskiner

Vatten som desinficerats med AnoDes fungerar även utmärkt för att tillverka isen i ismaskiner som annars kan vara en källa till bakteriespridning.

Handdesinfektion

Eftersom AnoDes produceras på plats i fastigheten kan ni tillverka er egen handdesinfektion genom att tappa AnoDes på flaska. Kostnadseffektivt, miljövänligt och bättre för händerna eftersom AnoDes inte torkar ut huden som alkoholbaserad handdesinfektion gör. Vi kan även erbjuder  en handdispenser med spraymunstycke och automatisk dosering via sensor. AnoDes är godkänt som hygienisk handdesinfektion enligt EN1500.

Desinfektion av rum och ytor

Förutom att garantera ett bakteriefritt dricksvatten eller användas som handdesinfektion, kan AnoDes användas till att desinficera hela rum, väggar, arbetsytor, lösa föremål och redskap. Ytor och föremål kan sprayas för hand, medan rum och lokaler enkelt kan desinficeras med hjälp av en dimningsmaskin som avger torrdimma. Dimman sprider sig i rummet och avdödar effektivt bakterier och virus på rummets olika ytor. Anolytech erbjuder en dimningsmaskin som är godkänd enligt EN-standard 17272 för maskinell automatiserad luftburen rumsdisinfektion.

Systemet
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty
  • Det kan finnas 700 - 800 olika typer av bakterier i dricksvattnet i en stallmiljö. Ofta mäter vanliga vattenprover endast ett fåtal av dessa. Anolytechs AnoDes avdödar alla typer av bakterier effektivt.
  • Den bakteriedödande effekten hos koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än hos klor.
  • AnoDes angriper bland annat proteiner i cellmembranen hos bakterier och andra skadliga mikroorganismer så att cellen brister och dör.
  • Periodvisa desinfektionsinsatser kan både vara dyra och svåra att genomföra då djuren behöver flyttas. Med AnoDes sker desinfektionen kontinuerligt med djuren på plats.
  • När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar: 99,5 % vatten och 0,5 % biologiskt nedbrytbara ämnen. Det gör AnoDes helt riskfritt för både djur och natur. Bakterier som är multiresistenta mot antibiotika är inget problem då AnoDes avdödar dessa lika effektivt som andra bakterier.

”Genom vårt samarbete med Anolytech säkerställer vi att korna dricker ett rent vatten, vilket är viktigt eftersom vattnet är den största foderkomponenten. AnoDes håller vattnet friskt även i stallmiljön, vilket bidrar till att vi håller djuren friska.”

Bengt Engdahl, Månsagården, Mariestad

Kundcase:
Namnet på kunden.

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål