Sikrer kyllingene tilgang til
bakteriefritt vann – døgnet rundt

Bakteriefritt drikkevann er en grunnforutsetning for dyrenes helse og en stabil produksjon. Men det er ofte en utfordring å holde vannet fritt for mikroorganismer og biofilm. For selv om det innkommende vannet holder høy kvalitet, kan kyllingene selv tilføre nye bakterier slik at man bruker mye tid på å desinfisere vannsystemet (ikke sjelden med miljøskadelige kjemikalier). Tiltakene løser problemet der og da, men etter en stund kommer bakterieveksten tilbake slik at man må desinfisere på nytt. Alt dette kan man unngå med Anolytechs miljøvennlige system for vanndesinfeksjon

Fokus på forebyggende dyrehelse

Selv om drikkevannet er av høy kvalitet når det kommer inn i anlegget, kan det bli kontaminert på vei gjennom fjøset. Når vannet er kontaminert av bakterier, kan det gjøre kyllingene syke, men også redusere deres evne til å ta til seg næring. Et kontaminert vann påvirker hele fôringen og kan gjøre at et (ofte dyrt) kvalitetsfôr ikke får de riktige forutsetningene til å fôre opp kyllingene. Hvis bakterienivået i vannet varierer over tid, blir det også vanskeligere å vurdere hvor mye fôr som skal gis. Hvis vannet i stedet holdes bakteriefritt konstant, vil kyllingene vokse bedre og man får mindre forskjeller mellom batchene. Et bakteriefritt vann er altså en grunnforutsetning for en stabil og kostnadseffektiv produksjon. Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonssystem bidrar til god dyrehelse ved å desinfisere vannet kontinuerlig som et forebyggende tiltak.

Effektivt mot bakterier og biofilm

Anolytechs unike system sikrer dyrene tilgang til friskt vann gjennom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfeksjonsløsning AnoDes i drikkevannsledningen. AnoDes dreper allerede i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, sopp og råte samt stopper fremveksten av biofilm som ellers kan tette igjen vannsystemet og dermed skape grobunn for bakterier. Fordi AnoDes kun består av vann, salt og strøm, inneholder det ingen farlige kjemikalier. Det gjør AnoDes både miljøvennlig og helt ufarlig for dyrene. Kyllingenes egen bakterieflora i mage og tarm påvirkes for eksempel ikke av de små dosene AnoDes i vannet. Produksjonen av AnoDes skjer på stedet i et anlegg som du leier av Anolytech og som kobles direkte til vannsystemet.

Kontamineringen skjer der kyllingene drikker

Ved kontroll av vannkvaliteten tar man som regel vannprøven i begynnelsen av vannsystemet, der drikkevannet kommer inn. Prøvene viser da at det ikke er noe feil med vannet, men undersøkelsene våre viser at de fleste bakteriene i drikkevannet tilføres senere, lenger inn i systemet og ofte av dyrene selv. Det kan for eksempel være tarmbakterier eller bakterier fra et sykt dyr. Felles drikkeplasser utgjør da en risikofylt smittekilde, spesielt i området til de yngste kyllingene der romtemperaturen (og dermed vanntemperaturen) er høy. Når kyllingene hakker på underlaget, kan de få i seg bakterier som de overfører til nippelen der de drikker, noe som igjen overfører smitten til neste kylling. Til tross for trykket i vannledningene kan smitten også overføres til andre deler av vannsystemet og kontaminere andre dyr i besetningen

Forebyggende beskyttelse og langtidseffekt

Anolytechs system skiller seg fra tradisjonelle metoder der desinfeksjonen gjøres først når problemet har oppstått og der man må spyle ledninger og nipler rene, ofte ved hjelp av skadelige kjemikalier. Tiltakene fjerner symptomene der og da, men løser ikke det grunnleggende problemet med at vannet hele tiden kontamineres av bakterier. Med Anolytechs system elimineres problemet helt ved at det hele tiden er små mengder bakteriedrepende AnoDes i vannledningene. AnoDes fungerer også som en trygg barriere hvis det innkommende vannet skulle holde dårlig kvalitet midlertidig. Skittent overvann fra egen brønn eller dårlig kvalitet på det innkommende vannet kan forårsake store problemer. AnoDes gir da en forebyggende beskyttelse slik at det ikke kan oppstå bakterievekst.

  • Det kan være 700 – 800 ulike typer bakterier i drikkevannet i et fjøsmiljø. Vanlige vannprøver måler ofte bare et fåtall av disse. Anolytechs AnoDes dreper alle typer bakterier effektivt.
  • Konsentrert AnoDes har 200 ganger høyere bakteriedrepende effekt enn klor.
  • AnoDes angriper blant annet proteiner i cellemembranen til bakterier og andre skadelige mikroorganismer, slik at cellen sprekker og dør.
  • Periodiske desinfeksjonstiltak kan være både kostbare og vanskelige å gjennomføre, da dyrene må flyttes. Med AnoDes skjer desinfeksjonen kontinuerlig med dyrene på plass.
  • Når AnoDes er forbrukt, går det tilbake til sine bestanddeler: 99,95% vann og 0,05 % biologisk nedbrytbare materialer. Det gjør AnoDes helt risikofritt for både dyr og natur. Bakterier som er multiresistente mot antibiotika, utgjør ikke noe problem da AnoDes dreper disse like effektivt som andre bakterier.

”Vann er det viktigste fôret vi har, rent og ferskvann er essensielt i animalsk produksjon. Har du egen brønn, slik vi har, er det en veldig billig forsikring.”

Magnus Bertilsson, Asketorps Gård, Skövde

Bidrar til følgende av FNs globale bærekraftsmål