Hållbar desinfiCering

Hållbar desinfektion bidrar till de globala målen

De 17 globala mål som världens länder enades om 2015 innefattar ett stort antal hälso-, miljö- och klimatmål. Anolytechs system gör det möjligt för verksamheter, vars drift är beroende av effektiv desinfektion, att byta till en miljövänlig desinficeringsmetod och därmed bidra till flera av de globala målen och deras respektive delmål. Läs mer om Anolytech och de globala målen.

Minskad vattenanvändning

Tillgången till dricksvatten är en global utmaning och en angelägenhet för alla världens länder – även för de där tillgången till dricksvatten tas för given. Att hushålla med dricksvattnet är därför ett ansvar alla offentliga och privata verksamheter behöver ta. 
     Vid traditionell desinfektion av vattensystem, där hälsofarliga bakterier och biofilm redan har fått fäste, används ofta stora mängder vatten för att spola rent ledningarna (ofta utan önskat resultat). Det innebär att miljarder liter fullt brukbart dricksvatten spolas ut i avloppet varje år, helt i onödan. 
     Detta resursslöseri undviks med Anolytechs förebyggande system eftersom vår miljövänliga desinfektionslösning AnoDes omedelbart och kontinuerligt avdödar angripande bakterier, samt hindrar tillväxt av biofilm i vattenledningarna.

En cirkulär process

Traditionell desinfektion är ofta en linjär process där miljöfarliga ämnen transporteras, brukas och ger upphov till restprodukter som måste tas om hand. Anolytechs system är i stället en hållbar cirkulär process där AnoDes tillverkas på plats av endast vatten, salt och el. Frånvaron av farliga kemikalier gör att restprodukterna från AnoDes är ofarliga för miljö och människa. När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar: 99,5 % vatten och 0,5 % biologiskt nedbrytbara ämnen och kan följa med ut i avloppet. 

     Systemet ger också upphov till en annan cirkulär process eftersom platsproduktionen av AnoDes säkrar verksamhetens egenförsörjning av desinfektion. I stället för att hela tiden köpa in nya produkter för yt- och handdesinfektion, med allt vad det medför i transporter och emballage, kan AnoDes tappas på egna behållare och flaskor som sedan återanvänds. På så sätt minskar verksamhetens miljöpåverkan och pengar kan sparas.

Minskad transporter och låg driftskostnad

Eftersom verksamheten producerar sin egen desinfektion, med salt som enda externa komponent, undviks många transporter och hantering av farliga kemikalier och det emballage som dessa transporteras i. 
     Saltet, som kommer i form av tabletter i säckar, är det enda som behöver fyllas på i anläggningen. Saltåtgången är låg, vilket minskar antalet transporter ytterligare och ger en låg saltkostnad per månad. Tillverkningsprocessen är även energisnål, vilket är bra för miljön och bidrar till en låg total driftkostnad.

Cirkulär process

Andra källor för information

Aktuella studier
Certifikat
Kunskapsbanken